Abo

Formular de registrazion

Ćiamp obligatore

Chier ora una o de plu categuries da te abuné

Informaziun sön la privacy

Nfurmazion aldò dl articul 13 dl codesc sun la defendura di dac persunei (Decret legislatif di 30 de juni 2003, n. 196):
Aldò dla lege n. 196 di 30 de juni dl 2003 nfurmons l utënt che i dac persunei dai ju tl cheder dl servisc de abonamënt vën archiviei, elaborei y adurvei eletronicamënter mé per l fin dl servisc nstës, nchin che l ne vën nia dat da pert dl utënt n'autorisazion a n'adurvanza defrënta di dac. L gestëur dla Rë Zivica de Südtirol ie autorisà a crì adum, elaburé, archivië y adurvé i dac persunei che ie debujën acioche l servisc posse unì pità. L gestëur ie oradechël autorisà a ti ruvé permez a chisc dac ti caji che l ie debujën per garantì l funzionamënt di servijes nunziei. La Rë Zivica garantësc l tratamënt resservà di dac.
L ti vën fat al savëi al utënt che n possa se nuzé dl servisc nce anonimamënter, zënza messei dé ju si dac persunei. Te chësc cajo iel a uni moda da dé ju n'adres de posta eletronica valëivla. L utënt possa ti ruvé permez te uni mumënt y debant ai dac dai ju n cont de si persona o de si pseudonim. L gestëur ie autorisà da pert dl utënt sun la fundamënta de n cunsëns scrit ulenter de abiné adum, elaboré y adurvé i dac persunei, i dac dl profil y chëi demografics per chësta mires:
- njonta te na lista de partezipanc;
- mandé nfurmazions sun la Rë Zivica de Südtirol;
- retlam o nrescides de marcià liedes ala Rë Zivica.
Do l cunsëns dl utënt ne ie l tituler dl tratamënt nia ublià a cancelé i dac dai ju debota do che l servisc ie finà via, ma l ie autorisà a i archivië. Per pudëi verifiché sce la ufierta de nfurmazion ie propi de nteres per i utënc y sce l ie debujën fé miuramënc, vëniel abinà adum dac generei che ne ie nia liei ala persona singula y de carater statistich.
La nfurmazions y i dac abinei adum tres l funzionamënt normal dl server vën agreghei y nuzei per statistiches y analises. La detlarazions de cunsëns possa unì revuchedes dal utënt te uni mumënt per l daunì. Leprò possa nce l cunsëns n cont dla adurvanza slargeda de dac persunei unì revucà. I dac unirà cancelei dal gestëur dla Rë Zivica de Südtirol.

Müdede o cancelede le sorvisc

Ćiamp obligatore