Hauptinhalt

Comunicać dal Ufize Stampa dla Provinzia

Desvalì | 03.07.2013 | 09:33

Mussner: l lëur pioniristich de Insam ie deventà seva dla mendranza

L lëur pioniristich che Carl Insam ova scumencià dan 36 ani pra la RAI de Bulsan ie deventà na seva mpurtanta per mantenì y fé viver la mendranza ladina. Dai prim de lugio ie Insam n pension: l assessëur ladin Florian Mussner l rengrazia publicamënter per si lëur jurnalistich che à nce abù na fazion de gran valor per la rujeneda ladina.

Carl Insam ntan na ntervista cun Giorgio Moroder: n ejëmpl de si lëur pioniristich per la mendranza ladina (foto USP/as).Carl Insam ntan na ntervista cun Giorgio Moroder: n ejëmpl de si lëur pioniristich per la mendranza ladina (foto USP/as).

La prima sperimentazions de trasmiscions ladines tla RAI de Bulsan ova bele metù man do la gran viera. De agost 1977 fova Carl Insam, dl Galina, de Sëlva unì tëut su sciche prim jurnalist ladin. Da ntlëuta ie unì fat de gran vares cun la trasmiscions radio tla rujeneda ladina. "La televijion tla rujeneda ladina à dal 1979 incà dat na gran sburdla al sentimënt de identità ladina" sorissea Mussner. Carl Insam ie deberieda cun Erwin Frenes stat l prim a se dé ju te chësc ciamp y à dedicà si vita de lëur a purté nutizies nchin tla cëses, se nuzan dla rujeneda ladina. "L lëur de Carl Insam te 36 ani à judà dassënn a fé sentì la rujeneda ladina mo plu nosta, a nes sentì cumenanza ladina y dé ejëmpl che cun la rujeneda ladina possen zëz' auter tenì l var di tëmps" mët a cuer l assessëur Mussner.

L lëur pioniristich de Insam à fat vares inant y l svilup dla televijion ladina ne resterà nia fërm: "Tres la cunvenzion danter Provinzia, Stat y RAI vëniel segurà l finanziamënt per fé mo de plu ëures de televijion ladina. La 39 ëures de televijion al ann unirà auzedes a 100 al ann y sëuraprò dëssa i jurnalisć ladins dla RAI giapé plu autonomia de lëur" sorissea l assessëur provinziel ladin.

(as)

(Atualisà ai: 28/04/2011)