Normes giuridiches

La valutazion dla cualità dl sistem scolastich fova bele unì metuda su cun la lege provinziela di 29 de juni dl 2000, n. 12 “Autonomia dla scola”. Cun la lege provinziela di 24 de setëmber dl 2010, n. 11, iel unì juntà tla lege provinziela di 16 de lugio dl 2008, n. 5, la lege sun la furmazion, l articul 1/bis (Valutazion dl sistem educatif de istruzion y furmazion) che regolamentea l duvier de valutazion dla scolines y dla scoles de prim y segondo degré dla provinzia de Bulsan fajan referimënt al regulamënt d’esecuzion che toca leprò sun la valutazion dl sistem educatif de istruzion y furmazion provinziela (decret dl Presidënt dla Provinzia di 5 de nuvëmber dl 2012, n. 39).
A livel naziunel ie mpurtant l decret dl Presidënt dla Republica di 28 de merz dl 2013, n. 80, che regulamentea a na moda ampla la valutazion tl setëur dl’istruzion („Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“) y si cumpetënzes. L coma 3, dl articul 6 dl decret numinà dessëura vëigh nce dant l duvier de lege de tò pert ala relevazions naziuneles. La lege di 13 de lugio dl 2015, n. 107 “Buona scuola” vëigh na lingia de nuviteies tl ciamp dla furmazion, danterauter la relevazions naziunales regulamentedes cun l decret legislatif di 13 d’auril dl 2017, n. 62.
L Servisc per la valutazion dla scoles dla localiteies ladines ie unì metù su cun l decret dl presidënt dl Istitut Pedagogich Ladin di 5 de lugio dl 2004, n. 1, cun chël che l ie unit scrit ora l cuncors per tituli y n collocuim per pudëi cumandé ispetëurs/ispetëures, diretëurs/diretëures, nsenianc/nseniantes y persunal dl’aministrazion provinziela pra l servisc de valutazion dl Istitut pedagogich provinziel de nrescida, sperimentazion y ajurnamënt educatif per l grup linguistich ladin.
Cun la deliberazion dla Jonta provinziela di 13 de setëmber dl 2004, n. 3358 iel unit numinà na persona esperta tl ciamp dla valutazion.
I Servijes provinziei de valutazion di trëi grups linguistics à definì, aldò di ubietifs generei dl sistem educatif provinziel d’istruzion y furmazion stabilis tl articul 1 dla lege provinziela n. 5/2008, n cheder de cualità de referimënt lient per la scoles sciche standard de cualità per si servisc. L cheder de referimënt y i standards ie unic apruvei dala Jonta provinziela.